ដំណើរកម្សាន្ត/Travelling

កោះឆាង, ខេត្តត្រាត, ប្រទេសថៃ! Koh Chaang, Trat province, Thailand
នៅតាមផ្លូវមាត់ស្ទឹង, ខេត្តចន្ទបុរី, ប្រទេសថៃ