មនុស្សឈ្មោះប្រកែក ‘Rejection is Someone’s Name’

គាត់ឈ្មោះប្រកែក
ពូកែខាងបែក
ប្រកែកមិនព្រម
វែករកការពិត
ពិនិត្យឲ្យល្មម
ប្រកែកមិនតម
ទទួលការពិត។

ស្អីក៏គេល្អ
កុំហ៊ានមាត់ក
រកកាករកល្អិត
ថាខ្យល់ក្រខ្វក់
ប៉ះសុខភាពស្និទ្ធ
តាមក្រសួងគិត
ខ្យល់ឥតជាតិពុល។

គាត់ឈ្មោះប្រកែក
គាត់នៅតែស្រែក
ឆ្កែនៅតែព្រុស
ស្រែកកោកស្រែកកាក
កាត់ក្បាលប្តូរឈ្មោះ
ឆ្កែនៅតែជុះ
ក្បាលនៅតែលើ ក។

17 មករា ២០២០

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s